[0.8.1.12] Barotrauma Przetłumaczona na Język Polski/Barotrauma Translated to Polish Language

#1
Image
Polska wersja tego wątku/Polish version of this thread:
Spoiler
Ta modyfikacja na tą chwilę tłumaczy Barotraumę tylko częściowo, ale jest kompatybilna z każdym innym modem, takim jak BTE autorstwa chico.

Poniżej zapisano instrukcję instalacji tego moda:

1.Pobierz moda stąd https://jumpshare.com/v/K7XkU9sYk9knaEZSEZ7y

2.Znajdź plik "Content" w plikach gry.

3.Przenieś tam Texts.xml...

4....i go zamień z obecnym plikiem.

Gdybym miał bezpośrednio tłumaczyć więcej rzeczy w grze, takie jak nazwy umiejętności postaci lub strukturalne obiekty musiał bym do tego użyć innych plików, co skutkowało by w trybie wieloosobowym na serwerach nie używających tego moda brakiem kompatybilności pakietów treści i nie pozwoliło by grać. Instrukcja instalacji też wyglądała by inaczej.

Aktualizacje Twórcy:
13:48 2018-08-14 czasu Polskiego- Naprawiono błąd czyniący maksymalną ilość graczy wchodzącą w przycisk minusu.

13:56 2018-08-14 czasu Polskiego- Drobna korekcja pisowni.

16:59 2018-08-14 czasu Polskiego- Naprawiono błąd, w którym ostrzeżenia o ciśnieniu wody i oznakach braku tlenu wychodziły poza ekran.

20:38 2018-08-14 czasu Polskiego- Naprawiono błędy tekstów będących tak długimi, że psuły estetykę.
Angielska wersja tego wątku/English version of this thread:
Spoiler
This mod translates for this moment Barotrauma only partially but it is compatible with any other mod, such as BTE of chico's authorship.

Below there have been written an instruction to install this mod:

1.Download mod from here https://jumpshare.com/v/K7XkU9sYk9knaEZSEZ7y

2.Find file "Content" in the game files.

3.Take Texts.xml in there...

4....and swap it with current fire.

If I had to directly translate most things in the game, such as names of character skills or structural objects I would had to use other files for it, which would result in multiplayer on servers not using this mod a lack of compatibility of content packages and would disallow playing. Instruction of installing would also look different.

Developer's Updates:
12:48-PM 2018-08-14 of England's time- Fixed bug making maximum amount of players going inside minus button.

12:56-PM 2018-08-14 of England's time- Minor grammar correction.

3:59-PM 2018-08-14 of England's time- Fixed bug, where warnings about water pressure and signs of oxygen deprivation went off-screen.

7:38-PM 2018-08-14 of England's time- Fixed bugs of texts being so long, they were breaking esthetics.
Copyright rico6822 (a.k.a rico682 or Redeloper) All Rights Reserved
If polish players can play barotrauma and barotrauma takes place in space, than Poland can into space.