SCP - Containment Breach Polish Meme Mod PL/ENG

#1
Image

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PL
Witam. To jest mod tekstur/assetów do gry SCP - Containment Breach. Takie mody są jusz trochę znane, i średnio dzisiaj grane, ale mnie to nie obchodzi. To jest mod który stworzyłem dla mojego przyjaciela ze Steam, Hoovy Senpai Lovera. Bez niego ten mod nigdy by nie powstał. Mod ten jest modem dodającym Polskie Memy i Memeze do gry SCP - Containment Breach. Mod jest wszelce humorystyczny. Mod zastępuje prawie każdy plik graficzny i dźwiękowy w folderze gry. Mod został stworzony przy użyciu darmowych assetów z internetu pochodzących z Google Grafika lub darmowych jakiś stron z dźwiękami. Lista twórców niektórych dźwięków i muzyki jest dostępna w napisach końcowych. Mod jest caly po polsku, wiec powodzenia. Mod został tworzony przez 9 miesięcy.

Mod na stronie Mod DB: https://www.moddb.com/mods/scp-containm ... memeza-mod
Image


Fabuła
Jest rok 2069. PIS przejął władze w państwie i rządzi stalową dłonią. Jarosław Kaczyński został wybrany na Prezydenta III Rzeczypospolitej Polski. Wszyscy wspieracze partii politycznej Platforma Obywatelska - PO'wcy, zostali objęci kontrolą państwa. Większość z nich została wywożona do placuwek SekCiPIS lub w skrócie Zespół Placuwek Badawczych Memezy PIS (pan prezydent ma koślawe oko), organizacją specjalizującą się w badaniu i przetrzymywaniu obiektów memicznych i anomalnych.

Historia gry rozpoczyna się 17 lipca 2069 o godzinie 10:45. PO'wiec WaliStopaTV jest wybudzony i wyeskortowany przez Kamila Durczoka i Rurka na test SCP-173. Test monituruje Prezydent III Rzeczypospolitej Polski Jarosław Kaczyński. Test zaczyna mieć miejsce ale podczas niego coś idzie nie tak, rozpoczyna się awaria prądu na całą placuwke. WaliStopaTV jako jedyny przeżywa.

Uciekaj i spróbuj przetrwać w placówce znajdującej się 500km pod ziemią przepłnionej memezą i rakowymi memami. Czy uda ci się przetrwać? Jak uda ci się uciec na powierzchnie? Wsumie nie wiem ale ja nie wiem czemu ty mnie się pytasz. Uciekaj...gdzie wieprz rośnie...

Rozgrywka
No grasz normalnie, a so. To jest tylko mod tekstur, więc...

Jak Pobrać
Pobierz plik gry ze strony Mod DB. Plik zawiera całe archiwum WinRar z modem, razem z grą. Nie musisz podmieniać nic lub wklejać w oryginalną gre, archiwum WinRar ma jusz zainstalowanego całego moda gotowego do gry.

Zdjęcia
Spoiler
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Filmy
Spoiler

Sytego grania, grubasku ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENG
Hello. This is an asset mod for game SCP - Containment Breach. These mods are kind of well known, and not played alot these days, but I don't care about it. This is the mod which I created for my Steam friend, Hoovy Senpai Lover. Without him this mod would never be created. This mod is a mod which adds Polish Memes and Memes to the game SCP - Containment Breach. Mod is really humoristical. Mod replaces almost every graphic and audio file in the game's folder. Mod was created with the use of free assets from the internet from Google Graphic or some free audio sites. The list of creators of some sounds and music is available in the game's end credits. Mod is completely in polish, so good luck. Mod was being created 9 months.

Mod on Mod DB site: https://www.moddb.com/mods/scp-containm ... memeza-mod
Image


Plot
It is year 2069. PIS has taken the control over the nation's estabilishment and rules with steel hand. Jarosław Kaczyński was chosen as President of III Republic of Poland. All supporters of Civic Platform political party - PO's, were subjugated by the nation's power. Most of them were send off to SekCiPIS sides, organisation shortened from Complex of Memery Research Sides PIS (mr. president has a smug eye), the organisation specialized at studying and containment of memetic and anomalous objects.

Game's story begins at 17 July 2069 at 10:45 AM. PO BeatingFootTV is awaken and escorted by Kamil Durczok and Rurek to the test with SCP-173. Test is monitored by The President of III Republic of Poland Jarosław Kaczyński. Test takes place but during it something goes wrong, the electrical blackout begins throughout whole side. BeatingFootTV only survives.

Run and try to survive on the site located 500km underground filled with memery and cancerous memes. Will you be able to survive? How will you be able to reach the surface? Well actually I don't know but I'm not sure why you are asking me about it. Run..where pork grows...

Gameplay
Well you play normally, so yeah. This is just an asset mod, so...

How to Download
Download game file from Mod DB page. File contains entire WinRar archive with the mod within, with the game. You don't have to replace anything or paste anything into the original game, WinRar archive has already the full mod installed ready to play.

Images
Spoiler
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Videos
Spoiler

Have a well play, you dummy ( ͡° ͜ʖ ͡°)